Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı 2018

Sarp Arıcılar Sarp

Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı 2018 – 2019 yılı özel yetenek sınavı hakkında ayrıntılı bilgiler ve başvuru koşulları

Ön Kayıt Bilgileri
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü, Türk Sanat Müziği
Bölümü ve Türk Halk Müziği Bölümlerine ön kayıtlar 01-10 Ağustos 2018 tarihleri
arasında, hafta içi mesai saatleri içinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı binasında yapılacaktır. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler ve Özel Yetenek
Sınav kılavuzu, Üniversitemiz ve Konservatuvarımız internet sitelerinde
(www.aku.edu.tr) ve (www.konservatuvar.aku.edu.tr) ilan edilecektir.

2. Özel yetenek sınavları 13-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Afyon Kocatepe
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında tek aşamalı olarak yapılacaktır.

3. Bölüm Kontenjanları

Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar ASD 15
Piyano ASD 10

Sahne Sanatları Bölümü
Opera-Koro ASD 8
Opera-Koro ASD (KKTC) 2

Türk Sanat Müziği Bölümü

Temel Bilimler ASD 20
Temel Bilimler (KKTC) 2
Ses Eğitimi ASD 20

Türk Halk Müziği Bölümü
Çalgı Eğitimi ASD 10
Ses Eğitimi ASD 10

Not: ÖSYM 2018 kılavuzu dikkate alınacaktır. Değişikliğe gidilebilir.

4. Sınav Üst Kurulu ve Komisyonu gerektiği durumlarda, sınav tarihlerinde değişiklik
yapmak ve sınav süresini uzatma hakkına sahiptir.

Ön Kayıt Koşulları
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Adaylar, “2018-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda
belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; TYT’ den en az 150.000
ve daha yukarı puan alanlar müracaat edeceklerdir.
3. Engelli öğrencilerin TYT ’den en az 100 alması yeterlidir.
4. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar
ön kayıt yaptıramazlar.
5. Adaylar farklı bölümlere veya aynı bölümden en çok iki ana sanat dalı için kayıt
yaptırabilirler.
6. Adaylardan sınava farklı günlerde girmek için dilekçe kabul edilmeyecektir.
7.Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Ön kayıt için gerekli belgeler
1. Başvuru dilekçesi (form-dilekçe ön kayıt sırasında adaylara verilecektir).
2. 2018 TYT Sınav Sonuç Belgesi.
3. 4 adet vesikalık fotoğraf
4. Nüfus kimliğinin aslı ve fotokopisi (Aslı TC Kimlik numarası tespit edilerek, geri
verilir).
5. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi veya dengi yeni tarihli geçici mezuniyet
belgesinin aslı (aday lise diplomasının aslını ön kayıt sırasında ibraz etmek
zorundadır).
6. İki ana sanat dalına başvuracak adaylar yukarıdaki tüm belgelerden bir adet fazla
getireceklerdir.
7. Engelli öğrencilerin engel oranlarını gösterir sağlık kurul raporlarını ibraz etmeleri
gerekmektedir.
8. Aday online kayıt yaptırdıktan sonra evrakların çıktısını alarak bizzat teslim edecektir.

NOT: Ön kayıt esnasında fotokopisi istenen belgelerin, kesin kayıt esnasında aslı
istenir. Bu belgelerin asıllarını getirmeyen adayların kesin kaydı yapılmayacağı gibi,
belgelerle ilgili tutarsızlık veya sahtelik olması durumunda adayların haklarında
kanuni işlem yapılır.

Kesin Kayıtlar
1. Tüm bölümlerin kesin kayıtları Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı binasında yapılacaktır.
1. Devlet Konservatuvarı asil listesinde sınavı kazanan adayların kesin kayıtları 16
Ağustos 2018 Perşembe saat 08.30 da başlayacak ve 17 Ağustos 2018 Cuma saat
17.30’da sona erecektir. Belirtilen tarihlerde asil listede olup kaydını yaptırmayan
adayların yerine alınmak üzere, 27 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar
yedek listede bulunup kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Devlet Konservatuvarı
Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır. Aynı gün mesai bitiminde Devlet
Konservatuvarı Müdürlüğüne dilekçe ile başvuran yedek adaylar arasından, en yüksek
puandan en düşük puana doğru kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan
edilecektir. Bu adaylar 28 Ağustos 2018 Salı tarihinde mesai saatlerinde kayıt
işlemlerini yaptıracaklardır.
2. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanların altında öğrenci alınabilecektir. Her
bölüm yedek kontenjan sayısını, kendisi belirleme hakkına sahiptir.
3. Belirtilen tarihlerde başvuru veya kesin kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından
feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. 2018 TYT Sınav Sonuç Belgesi,
2. 6 adet (4,5×6 cm) boyutunda vesikalık fotoğraf,
3. Lise Diplomasının aslı,
4. Nüfus kimliğinin fotokopisi (aday nüfus cüzdanının aslını kayıt sırasında ibraz etmek
zorundadır.)
5. Askerliğini tamamlamış olanların terhis belgesi, askerliği tecil olmuş veya muaf
olanların ise gerekli belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
6. Kesin kayıt formu (Konservatuvardan alınacaktır.)

Genel Açıklamalar
1. Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi gerekmektedir.
2. Sınavlara girmeyen veya giremeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
3. Sınav sırasında sıralama takip edileceğinden sınav sırası gelen adayın, sınav yerinde
bulunması şarttır.
4. Adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı sınava giriş belgesi hazırlanarak verilir.
Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı özel kimlik belgelerini
(Nüfus kimliği veya pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır.
Soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da
adaya benzemeyen fotoğraflı kimlikle gelen aday sınava alınmaz.
5. Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden herhangi birinin
fotokopisi ve asıllarının birbirine uygun olması gerekmektedir.

Sınav Komisyonunun Oluşturulması ve Görevleri
1. Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla, sınavın genel koordinasyonu için
Konservatuvar Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlığında en az üç
kişiden oluşan bir komisyon kurulur.
2. Sınav Komisyonunun Görev ve Yetkileri;

a) Özel yetenek sınav şeklinin belirlenmesi ve teknik olarak açıklık getirilerek bununla
ilgili esasların hazırlanması,
b) Uygulama sınavında yapılacak testlerin uygulatılmasını ve özel yetenek giriş sınav
programlarının yer ve zaman açısından belirlenmesi,
c) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,
d) Sınav güvenliği için önlem alınması,
e) Sınavlarla ilgili araç – gereçlerin sağlanması,
f) Gerektiğinde alt kurullar oluşturulmasını ve görevlendirmelerinin yapılmasının
sağlanması.

MÜZİK BÖLÜMÜ
Altısı yabancı uyruklu on altısı Türk yirmi iki öğretim elemanı bulunan Müzik
Bölümünde Piyano Ana Sanat Dalı, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı (Keman- ViyolaViyolonsel-
Kontrabas) programları yer almaktadır.

Ulusal müziğimizi ve uluslararası müziği nitelikli olarak icra edebilen sanatçı-
yorumcu-eğitimci yetiştirmeyi kendisine hedef seçen Müzik Bölümü özellikle Güzel Sanatlar
Liseleri’nden mezun olan gençlerin tercih ettiği bir kurum özelliğini taşımaktadır.
Müzik bölümünün amacı müziğe yetenekli ve ilgili meslek olarak müziği seçen
gençlerimizi eğitmek, alanlarında uzman sanatçılar, müzik eğitimcileri ve müzik bilimcileri
olarak yetişmelerini sağlamaktır. Mezunlarımız, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda
akademisyen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel sanat kurumlarında, topluluklarda sanatçı ve
sanat eğitimcisi olarak görev yapabilirler.

Öğrencilerimiz öğrenim gördükleri süre içinde konservatuvarımızca düzenlenen
festival, sempozyum, konser vb. bilimsel ve sanatsal etkinliklerde aktif olarak görev
alabilmekte, kişisel değişim ve gelişim gösterebilmektedirler.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalında yüksek lisans ve
sanatta yeterlik programlarının açık olması öğrencilerimizin geleceğe yönelik beklentilerini
güçlendirirken, başarılarını olumlu olarak etkilemektedir.

Alanlarında uzman Müzik Bölüm eğitimcileri Devlet Konservatuvarının mesleki
müzik eğitimi veren kurumlar içerisinde hak ettiği yeri alacağı inancında ve düşüncesinde
çalışmalarına devam etmektedirler.

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Müzik Bölüm Başkanı

MÜZİK BÖLÜMÜ SINAVI
1. Adaylar; başvuru sayısı ve durumuna göre sınava girecekleri tarihi Afyon Kocatepe
Üniversitesi (www.aku.edu.tr) ve Konservatuvar (http://konservatuvar.aku.edu.tr) internet
sitesinden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav tek aşama olacaktır. Sınav ilk gün saat 10.00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı binasında
başlayacaktır. Takip eden günlerdeki sınavın başlama saati de 09:00’ dır.
3. Sınav Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Devlet Konservatuvarı
binasında yapılacaktır.
4. Müzik Bölümü sınavı Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı olmak üzere
iki ayrı sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.
5. Adaylar sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce gerekli belgelerle sınav yerinde hazır
bulunmalıdırlar.
6. Adaylar ön kayıt esnasında kendilerine verilecek olan numara sırasına göre sınava
alınacaklardır.
7. Sınavı geçme barajı 70 olarak belirlenmiştir.
8. Puanlama şu şekilde olacaktır.

İKİ SES İŞİTME 5× 2= 10
ÜÇ SES İŞİTME 5 × 2= 10
DÖRT SES İŞİTME 2 x 5= 10
EZGİ İŞİTME 10 (Tonal Basit Ölçü) – 10 (Modal Basit Ölçü) – 10 (Modal Aksak Ölçü)
TARTIM İŞİTME 5 (Basit Ölçü) – 5 (Aksak Ölçü)
PERFORMANS 30
TOPLAM 100

9. Sınavda adayların kişisel gelişimleri gösterir portfolyo hazırlamaları komisyonca
önerilmektedir.
10. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanların altında öğrenci alınabilecektir.
11. Sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre internet aracılığı ile sınav tamamlandıktan
sonra ilan edilecektir. 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Müzik Bölüm Başkanı

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Sahne Sanatları Bölümünde Opera-Koro Anasanat Dalı ve bu anasanat dalına bağlı,
Opera ve Koro olmak üzere iki sanat dalı yer almaktadır. Sahne Sanatları Bölümü, opera ve
koro alanında sesini en etkili şekilde kullanma becerileri kazandırmayı, opera ve koroya
yönelik ulusal müziğimizi ve uluslararası müziği nitelikli olarak icra edebilen sanatçı,
yorumcu ve eğitimci yetiştirmeyi kendisine hedef seçmiştir. Konservatuvarımız yüksek lisans
ve sanatta yeterlik programlarının açık olması, bu bölüm öğrencilerinin de akademik
tercihlerinde etkin bir rol üstlenmektedir. Öğrenim gören öğrencilerin, opera-şan ve koro
alanında sanatçı, eğitimci ve akademisyen olarak ülkemiz müzik kültürüne hizmet etmeleri
beklenmektedir.

Sahne Sanatları Bölümü Opera ve Koro Anasanat Dalı mezunları, mesleki müzik
eğitimi veren kurumlarda akademisyen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel sanat
kurumlarında, topluluklarda sanatçı, sanat eğitimcisi ve koro şefi olarak görev yapabilirler.
Bölümümüzün, sahne sanatları alanında kendisini yetiştirmek isteyen ülkemiz gençlerinin
gelişimine ve bu alana yönelik yeni çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Sahne Sanatları Bölüm Başkanı

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ SINAVI
1. Adaylar; başvuru sayısı ve durumuna göre sınava girecekleri tarihi Afyon Kocatepe
Üniversitesi (www.aku.edu.tr) ve Konservatuvar (http://konservatuvar.aku.edu.tr) internet
sitesinden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav tek aşama olacaktır. Sınav ilk gün saat 10.00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı binasında
başlayacaktır. Takip eden günlerdeki sınavın başlama saati de 09:00’ dır.
3. Sınav Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Devlet Konservatuvarı
binasında yapılacaktır.
4. Sahne Sanatları Opera Koro Anasanat Dalı komisyonca gerçekleştirilecektir.
5. Adaylar sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce gerekli belgelerle sınav yerinde hazır
bulunmalıdırlar.
6. Adaylar ön kayıt esnasında kendilerine verilecek olan numara sırasına göre sınava
alınacaklardır.
7. Sınavı geçme barajı 70 olarak belirlenmiştir.
8. Puanlama şu şekilde olacaktır.

İKİ SES İŞİTME 5× 2= 10
ÜÇ SES İŞİTME 5 × 2= 10
DÖRT SES İŞİTME 2 x 5= 10
EZGİ İŞİTME 10 (Tonal Basit Ölçü) – 10 (Modal Basit Ölçü) – 10 (Modal Aksak Ölçü)
TARTIM İŞİTME 5 (Basit Ölçü) – 5 (Aksak Ölçü)
PERFORMANS 30
TOPLAM 100

9. Sınavda adayların kişisel gelişimleri gösterir portfolyo hazırlamaları komisyonca
önerilmektedir.
10. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanların altında öğrenci alınabilecektir.
11. Sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre internet aracılığı ile sınav tamamlandıktan
sonra ilan edilecektir. 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.

Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Sahne Sanatları Bölüm Başkanı

TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
2001-2002 Yılında Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü adı altında Ses
Eğitimi ve Temel Bilimler Ana Sanat Dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır.
Her iki Ana Sanat Dalı’nda da yardımcı meslek çalgısı ve meslek çalgısı olarak
Tanbur, Ney, Klasik Kemençe, Ud, Viyolonsel, Kanun, Keman, Ritm Sazlar (Kudüm, Bendir,
Daire, Tef) eğitimi verilmektedir.

Bölümümüzde, Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı’nda dört öğretim görevlisi bir araştırma
görevlisi, Temel Bilimler Ana Sanat Dalı’nda iki öğretim üyesi, sekiz öğretim görevlisi, bir
okutman olmak üzere 16 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Türk Sanat Müziği Bölümü, belirlediği hedefler doğrultusunda eğitim ve öğretime
başladığı yıldan itibaren öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte yurtiçinde ve
yurtdışında birçok nitelikli konser, dinleti, sunum, konferans, seminer, CD çalışması vb.
etkinlikler yapmakta, bu doğrultuda öğrencilerin müzikal bilgi ve becerilerini geliştirmektedir.
Eğitim ve öğretim süresi dört yıl olan Türk Sanat Müziği Bölümü’ nün amacı
gençlerimizi alanlarında uzman sanatçılar, müzik eğitimcileri ve müzik bilimcileri olarak
yetişmelerini sağlamaktır.

Mezunlarımız, müzik eğitimi veren kurumlarda akademisyen
olabilecekleri gibi aynı zamanda resmi ya da özel sanat kurumlarında, TRT ve Kültür
Bakanlığı Koroları’nda, çeşitli topluluklarda sanatçı ve müzik eğitimcisi olarak görev
yapabilirler.

Bir kültür hazinesi olan Türk Müziği eserlerimiz, yetiştireceğimiz öğrenciler sayesinde
daha sonraki nesillerde de yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Yrd. Doç. Çağhan ADAR
Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı

TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ SINAVI
1. Adaylar; başvuru sayısı ve durumuna göre sınava girecekleri tarihi Afyon Kocatepe
Üniversitesi (www.aku.edu.tr) ve Konservatuvar (http://konservatuvar.aku.edu.tr) internet
sitesinden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav tek aşama olacaktır
3. Sınav ilk gün saat 10.00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı binasında başlayacaktır. Takip eden
günlerdeki sınavın başlama saati de 09:00’ dır.
4. Adaylar sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce gerekli belgelerle sınav yerinde hazır
bulunmalıdırlar.
5. Adaylar ön kayıt esnasında kendilerine verilecek olan numara sırasına göre sınava
alınacaklardır.
6. Sınavı geçme barajı 70 olarak belirlenmiştir.
7. Puanlama şu şekilde olacaktır.

TEK SES İŞİTME 5 x 1 = 5
İKİ SES İŞİTME 5 x 2 = 10
ÜÇ SES İŞİTME 2 x 5 = 10
EZGİ İŞİTME 10 + 10 = 20
TARTIM İŞİTME (2 Tane) 5 + 10 = 15
PERFORMANS 40
TOPLAM 100

70 Puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.
8. Temel Bilimler ASD’ na başvuran adaylar sınava enstrüman ve/veya sesleriyle
katılabilirler.
9. Ses Eğitimi ASD’ na başvuran adaylar bir enstrüman ile sınav parçası çalmak zorunda
değildirler.
10. Adaylar sınava girecekleri her sanat dalı için en az iki eser hazırlamak zorundadırlar.
Eserler farklı makamlarda olmalıdır.
11. Adayların seçtikleri sınav parçaları TRT Türk Sanat Müziği Repertuarı’nda bulunan
eserlerden olmalıdır.
12. Sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre internet aracılığı ile sınav tamamlandıktan
sonra ilan edilecektir.70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.
13. Uygun aday bulunmadığı takdirde kontenjanların altında öğrenci alınabilecektir.

Yrd. Doç. Çağhan ADAR
Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı

TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
Kuruluş tarihi 2004 yılı olan ve 2004-2005 yılında eğitim-öğretime başlayan Türk
Halk Müziği Bölümü, bünyesinde beş kadrolu öğretim elamanı yer almaktadır. Bölümde
Ses Eğitimi Anasanat Dalı ve Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı şeklinde iki program
bulunmaktadır.

Türk Halk Müziği Bölümüne Devlet Konservatuarlarının lise kısımları, Güzel
Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümleri ve genel lise mezunları başvuru
yapabilmektedirler. Bölümün eğitim süresi bir yıl hazırlık ve dört yılda lisans olmak üzere
toplam beş yıldır. Ancak eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, hazırlık sınıfında verilen
derslerin muafiyet sınavlarına katılarak bu sınavların hepsinden de başarılı olmaları
durumunda doğrudan birinci sınıftan eğitim alma hakkına sahip olabilmektedirler.

Türk Halk Müziği Bölümünün hedefleri arasında; öncelikle geleneksel kültürüne
sahip çıkan, araştıran, sorgulayan ve aynı zamanda çağı yakalayan bireyler yetiştiren
akademik bir kurum olabilmek yer almaktadır. Bu doğrultuda, bölümden mezun olan
öğrenciler, mezuniyet sonrasında; eğitim, icra, araştırma ve besteleme boyutlarında
kendilerini yönlendirebilir ve böylelikle istihdam imkânı bulabilmektedirler. Bunların yanı
sıra mezun öğrencilerimiz, çatısı altında bulunduğumuz kurum bünyesinde yüksek lisans ve
sanatta yeterlik programlarından da yararlanabilmektedirler.

Doç. Servet YAŞAR
Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı

TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI
1. Adaylar, başvuru sayısı ve durumuna göre sınava girecekleri tarihi Afyon Kocatepe
Üniversitesi (www.aku.edu.tr) ve Konservatuvar (http://konservatuvar.aku.edu.tr) internet
sitesinden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav tek aşama olacaktır.
3. Sınav Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Devlet Konservatuvarı
binasında yapılacaktır.
4. Sınav ilk gün saat 10.00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı binasında başlayacaktır. Takip eden
günlerdeki sınavın başlama saati 09:00’ dır.
5. Adaylar sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce gerekli belgelerle sınav yerinde hazır
bulunmalıdırlar.
6. Adaylar ön kayıt esnasında kendilerine verilecek olan numara sırasına göre sınava
alınacaklardır.
7. Türk Halk Müziği Bölümü’ne başvuran adaylar yetenek sınavına tek bir ana sanat dalından
ya da sınav koşullarını yerine getirerek iki ana sanat dalından da girebileceklerdir.
8. Sınavda adaylardan iki ses, ezgi ve tartım algılamalarının yanı sıra seçtikleri alanlara göre
performans göstermeleri de istenecektir.
9. Türk Halk Müziği Bölümü Yetenek Sınavı, Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı ve Ses Eğitimi
Ana Sanat Dalı olmak üzere iki ayrı komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.
10. Sınav puanlamaları şu şekilde olacaktır:

İKİ SES İŞİTME 5 x 2=10
EZGİ İŞİTME 10+10+15 = 35
TARTIM İŞİTME 10+15= 25
PERFORMANS 15+15=30
TOPLAM 100

11. Ses Eğitimi ana sanat dalının sınavına girecek olan adayların kullanılabilir ses aralığı 1,5
oktav ve üzeri olmalıdır.
12. Ses Eğitimi ve Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dallarının sınavlarına başvuran adaylar,
girecekleri her bir Ana Sanat Dalı sınavı için en az iki eser hazırlamak zorundadırlar. Çalgı
Eğitimi Ana Sanat Dalında ise adaylar bir enstrümanı temel düzeyde çalmak zorundadırlar.
13. Adayların seçtikleri sınav eserleri TRT Türk Halk Müziği Repertuvarından olmalıdır.
14. Adaylar hazırladıkları sınav eserlerinin üçer adet notasını sınava girerken yanlarında
bulundurmalıdırlar.
15. Sınav sonuçları adayların aldıkları puana göre gerek yazılı olarak gerekse internet aracılığı
ile sınav tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınav komisyonunun değerlendirmesi sonucu
70 puan altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.
16.Uygun aday bulunmadığı takdirde belirlenen kontenjanın altında öğrenci alınabilecektir.

Doç. Servet YAŞAR
Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı

2 yorum

  BETÜL ÇALIK 18 Haziran, 2018 Cevapla

  merhabalar, yetenek sınavlarına online başvuru seçeneğiniz yok anladığım kadarıyla değil mi?

   Gencer ⠀
   Gencer ⠀ 30 Haziran, 2018 Cevapla

   Merhaba Betül,

   Üstte yazan koşulları incelediğimizde bu fakültenin adayların sınav için bizzat başvurmasını istediğini görüyoruz.

   Başarılar dileriz.

Yorum yazın