Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü

Sarp Arıcılar Sarp

Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazı; Bölüm hakkında bilgileri, akademik kadro listesini, yetenek sınavları ile ilgili güncel açıklamaları ve iletişim bilgilerini içerir.  

HAKKINDA

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2003–2004 akademik yılında İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalı, ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim dalı, 2005–2006 akademik yılında İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi anabilim dalı ve Güzel Sanatlar Bölümü Resim ve Müzik Öğretmenliği anabilim dalları kurulmuştur. Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikaları ile ülkemizin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dalları ile hizmet vermektedir

Fakültemizin temel amacı öğretmenlik programlarında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde nitelikli öğretmen yetiştirmektir. Programda öğretmen adaylarının, çocukların ilgili dönem özelliklerini yeterli derecede bilmeye yönelik pedagojik yeterliliğe, alan bilgisine ve kişilik özelliklerine sahip olmaları, iyi iletişim kurabilmeleri, öğrencilere yönelik ilgi, yetenek ve değer analizleri yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

AKADEMİK KADRO

  • Doç. Dr. İrade ABBASOVA
  • Doç. Onur TOPOĞLU
  • Yrd. Doç. Dr. Ceren SAYGI
  • Yrd. Doç. Dr. Özlem AKKAYNAK
  • Arş. Gör. Evin Erden TOPOĞLU
  • Arş. Gör. Hüseyin YEMEN

YETENEK SINAVLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak iki aşamalı özel yetenek sınavlarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; sınavlara başvuru, yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların ilan edilerek duyurulmasına ve kesin kayıtla ilgili işlemlerin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
Bölüm: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü,
Dekan: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,
Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesini,
Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, ifade eder.

Sınavların ilan edilmesi
MADDE 4 – (1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanlar, aday olmak için gerekli koşullar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ilgili bölüm başkanının görüşü alınarak Fakülte Kurulunca belirlenir, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra Dekanlık tarafından ilan edilir.

Ön kayıt ve kabul şartları
MADDE 5 – (1) Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:
a) T.C. ya da K.K.T.C. vatandaşı olmak,

b) Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM’nin geçerli Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yönteminde istenen şartlara sahip olmak. Ancak, Fakülte Kurulu’nun önerisi ile ÖSYM’nin geçerli şartlarından düşük olmamak koşulu ile her yıl yeni bir başvuru puanı belirlenebilir.

c) Ön kayıt sırasında doldurulacak dilekçe ve başvuru formu,

ç) İlgili yıla ait YGS sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi. Başvuru yapılan yıldan önceki yıl YGS tarafından merkezi sistemle ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş adaylar (Açık Öğretim ve sınavsız geçişler hariç) YGS sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisini ön kayıt dosyasına eklemek zorundadırlar.

d) Diplomanın aslı ya da onaylı fotokopisi

e) 4,5 x 6 cm ebadında son üç ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 2 adet fotoğraf

f) Özel Yetenek Sınavı giriş kartı (Ön kayıt dosyasında verilir, aday tarafından doldurulur ve onaylanarak adaya geri verilir.)

g) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ile karşılaştırılacaktır)

Sınava giriş belgeleri
MADDE 6 – (1) Adayların özel yetenek sınavına girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:
a) Özel Yetenek Sınavı giriş kartı (ön kayıt sırasında adaylar tarafından doldurulacak ve Dekanlıkça onaylanarak kendisine verilecektir),
b) Fotoğraflı, onaylı özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport).

Sınav düzenleme kurulu
MADDE 7 – (1) Sınav Düzenleme Kurulu Dekan veya görevlendireceği bir Dekan Yardımcısının başkanlığında, Bölüm Kurulunun teklif edeceği Resim-İş Eğitimi-Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından en az birer öğretim üyesi / görevlisinden oluşur. Dekan, gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verebilir.

Sınav düzenleme kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçleri hazırlamak, sınavların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
(2) Adayların sınava girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek,
(3) Sınavda kullanılacak model, araç ve gereçlerini sağlamak,
(4) Sınavları güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırmak,
(5) Sınav Düzenleme Kurulu özel yetenek sınav sonuçları ile değerlendirmeye alınacak diğer sınav sonuçlarını birlikte hesaplayarak, asıl ve yedek listelerin hazırlanması ve ilan edilmesi ile ilgili işlerde yetkili ve sorumludur.

Sınav komisyonu ( jüri )
MADDE 9 – (1) Özel Yetenek Sınav komisyonu, Bölüm Kurulunun yazılı görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınav komisyonu öncelikle öğretim üyelerinden seçilir; zorunlu hallerde öğretim görevlisi/okutmanlardan ve diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle oluşturulur.

Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) İlgili yıla ait hazırlanan özel yetenek giriş sınavı kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde sınavları yaparak sonuçlandırmak.
(2) Sınavlarla ilgili olabilecek itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak.

Gözetmenler
MADDE 11 – (1) Gözetmenler, Dekanın onayı ile Fakülte’nin diğer bölümlerinde görevli öğretim elemanları arasından seçilir.

Gözetmenlerin görevleri
MADDE 12 – (1) Sınav kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde görevli olduğu salonda sınavın güvenli, düzenli ve kurallara uygun yapılmasını sağlamak.
(2) Sınav sonunda, sınav evrakını salonda görevli en az bir öğretim elemanı ile birlikte sınav komisyonuna teslim etmek.

Sınav tarihleri yeri ve saati
MADDE 13 – (1) Özel yetenek sınav tarihleri, yeri ve saati;
a) Bölüm Başkanının teklifi, Fakülte Kurulunun ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir ve Üniversitenin web sayfası ile basın yayın organlarında ilan edilir.
(2) Özel yetenek sınav komisyonunun teklifi ve Sınav Düzenleme Kurulunun önerisi ile sınav tarih ve saatlerinde senato kararına uygun görülen değişiklikler Dekanlık tarafından yazılı olarak duyurulur.

Sınavların yapılışı
MADDE 14 – (1) Özel yetenek sınavları Bölüm Başkanının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile o yıla ait hazırlanan sınav kurallarına göre, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde giriş sınavı jürisi tarafından yapılır. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar kendilerine hatırlatılır.
(2) Adayların başarılı olabilmeleri için, yapılacak sınavların her aşamasından 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

Sınav disiplini
MADDE 15 – (1) Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa işlenir ve bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.

Sınav malzemesi
MADDE 16 – (1) Sınav Düzenleme Kurulunca belirlenen, adaylara sınavda kullanılmak üzere verilecek olan ve yanlarında getirmeleri gereken malzemeler Fakülte web sayfasından duyurulur.

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı özel yetenek sınavı
MADDE 19 – (1) I inci aşama sınavı aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır.
a) Müzik yetenek sınavının I inci aşaması, ön eleme niteliğinde olup önce yazılı (dikte) sınav, daha sonra bireysel uygulama sınavı olarak yapılır. Adayın müzikal işitme yeteneği genel boyutları ile ölçülüp değerlendirilir.

1) Bu aşamada adayın “müzikal yazma (dikte)”, (Bütün adaylar belirtilen gün ve saatte gruplar halinde sınava alınır.
Bu aşamada adaylardan kendilerine dağıtılacak mühürlü nota kâğıdına piyano ile çalınacak ikişer motiflik iki ezgiyi ölçü, nota ve süreleri ile yazmaları istenir. Yazma için verilecek süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilir.) “iki ses işitme”, “üç ses işitme”, “dört ses işitme”, “ezgi işitme” ve “ritim işitme” yetenekleri değerlendirilir.

2) Müzik yetenek sınavının I inci aşamasında, yapılan elemede, 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alanlar II inci aşama sınavına girme hakkı kazanırlar. Diğer adaylar başarısız ilan edilir. I inci aşama puanı, II nci aşama sınavına %50 olarak katkıda bulunur. Puanlama ve soru sayısı aşağıdaki gibidir:

BİRİNCİ AŞAMA SORU SAYISI VE PUANLAMA TABLOSU
Dikte İki Ses Üç Ses Dört Ses Ezgi Ritim

Toplam Puan
Soru Sayısı X Puan= Puan
Yazılı sınav notunun %30’u
(2) II nci aşama sınavı aşağıdaki evrelerden oluşur.
a) II nci aşama sınavı bireysel ve sözlü-uygulamalı olarak yapılır. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı II nci aşamasında aşağıdaki sıra izlenir:

1) Ön şart özelliklerini değerlendirme: Ön şart özellikleri puan ile değerlendirilmez, yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez ve durumu bir tutanakla tespit edilerek aday başarısız ilan edilir.
2) Müzikal özelliklerini değerlendirme: Bu değerlendirmede 100 üzerinden 50 ve daha yüksek puan alanlar başarılı kabul edilir.

(3) Ön şart özellikleri aşağıdaki gibidir:

a) Ses Özelliği: Adayın sürekli/kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.

b) Konuşma Özelliği: Adayın Müzik Eğitimi Anabilim Dalında sağlıklı öğrenim görmesinde ve müzik öğretmeni olarak yetişmesinde engelleyici konuşma kusurları (ileri derecede kekemelik, pepelik bulunmamalıdır).

c) Bedensel Özellikler: Adayda sağırlık veya çok ağır işitme özelliği, Anabilim Dalında öğretimi yapılan enstrümanları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi engelleyecek bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede çolaklık vb.) bulunmamalıdır.
ç) Ön şart özellikleri bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınmazlar.

(4) Ön şart özelliklerini değerlendirme aşağıdaki gibidir.
a) Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması ve yinelemesi istenir. “Ön Şart Özellikleri” başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu;
“Değerlendirme” aşamasından önce Sınav Komisyonu Kararı ve Sınav Düzenleme Kurulunun onayı ile topluca gözdengeçirilerek karara bağlanır.

b) “Ön Şart Özellikleri” bakımından istenmeyen özelliklerden birine veya bazılarına sahip olduğu halde çeşitli yollarla bunu gizleyen ya da gizleyerek belirlenmesini engelleyen adayın, bu durumu sonradan anlaşıldığında, kesin kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptırmış olsa dahi öğrenciden sağlık raporu istenir ve durumuna göre kaydının silinmesi sağlanır.

(5) Müzikal özellikleri değerlendirme aşağıdaki gibidir.
İKİNCİ AŞAMA PUANLAMA TABLOSU
Birinci Aşama Puanı Müziksel Okuma
(Deşifre-Solfej)
Müziksel Söyleme Müziksel Çalma

a) Müzikal özellikler ve bunların ikinci aşama müzik yetenek sınavı içindeki ağırlıkları;
1) I inci aşamadan alınan puanın %50’sidir.

2) Müziksel Okuma (Deşifre-solfej) Yeteneği (Bu sınavda aday öğrenciler salona birer birer alınır ve kendilerinden daha önce karşılaşmadıkları ezgilerden okuması istenir.) sınavında 100 puan üzerinden alınan puanın %10’u değerlendirmeye alınır.

3) Müziksel söyleme yeteneği (Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Tüm adayların İstiklal Marşı’nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söylemeleri gerekir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser adayların kendileri tarafından seçilir. Bu sınavda adayların ses özelliklerine göre belirlenen eserler çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülür.) sınavında 100 puan üzerinden alınan puanın %15’i değerlendirmeye alınır.

Adayların bu sınavda müziksel söyleme becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur:
a) Sağlıklı sese sahip olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özellikler bulunmamalıdır.
b) Sesin tınısı gürlüğü ve genişliği: Aday yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olmalıdır.
c) Doğru ve temiz söyleme: Şarkı doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmelidir.
ç) Konuşmada anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözler, açık ve anlaşılır olmalıdır.
d) Müziksel duyarlılık: Seslendirilen şarkıda ses duyarlı, etkili ve anlamına uygun kullanılmalıdır.

(4) Müziksel çalma yeteneğinin belirlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur.

Sınavda 100 puan üzerinden alınan puanın %25’i değerlendirmeye alınır.
a) Müziksel çalma yeteneğinde adayların tuşlu dokunmalı (piyano), mızraplı, tezeneli gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.) yaylı – sürtmeli (keman, viyola, kontrbas, kemençe vb.) ve soluklu üflemeli (blokflüt, yanflüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) enstrümanlardan biriyle kendi hazırladıkları bir eseri çalmaları gerekir.

b) Enstrüman çeşidine bakılmaksızın her aday asıl enstrüman eserinin yanında mutlaka piyano ile de bir eser seslendirmek zorundadır. Enstrümanı piyano olan adaylar ise iki ayrı eser sunmak zorundadır.

c) Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.) mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir öğeleri olan (elektronik org vb.) enstrümanlarla sınava girilmez. Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların dışındaki enstrümanları beraberinde getirirler.
ç) Doğru ve temiz çalma: Enstrümanından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru/koparılmadan seslendirilmesi değerlendirilir.
d) Teknik düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği değerlendirilir.
e) Müziksel yorum: Enstrümandan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müziksel çalınması değerlendirilir.
f) Eserin düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilir.

Yerleştirme puanlarının belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı II nci aşama sınavında yapılacak değerlendirmede ön şart özellikleri bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve böylelikle aday elenmiş olur.
(2) Adayların II nci aşama sınavında aldığı puan, kesin değerlendirmede ve sıralamada, adayların ÖYSP-SP’sini hesaplamada kullanılır. Elde edilen bu standart puan, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı ( AOBP ) ve o yıla ait YGS puanı ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemler” başlığı altında açıklandığı şekliyle yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanmasında kullanılır. Bu hesaplamada YGS puan türlerinden en yükseği
değerlendirmeye alınır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 21 – (1) Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi; ÖSYM’nin ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (yerleştirme puanı) ilgili alanlar için en yüksekten en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, asıl adaylar listesi, sınav kılavuzunda belirlenen kontenjan sayısı kadar, yedek adaylar listesi ise II nci aşamada başarılı olan tüm adayların ilan edilmesiyle oluşturulur. Özel yetenek sınav sonuçları Dekanlık onayını takiben, Fakülte Dekanlığı tarafından panolarda ve Fakültenin web sayfasında ilan
edilir.
(2) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Sınava itirazlar
MADDE 22 – (1) Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç sınav sonuçlarının açıklandığı günü takip eden gün saat 12:00’ye kadar Dekanlığa başvuruda bulunabilirler.
Kesin kayıtlar

MADDE 23 – (1) Asıl listede kazananların kesin kayıtları Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve ilanda belirtilen günlerde Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihlerde Yerleştirme Puan sıralamasına göre yedek listeden kontenjan açığı kapatılır.
(2) Asıl ve yedek listelerde kesin kayıt hakkını kazananlar belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler.

Kesin kayıt için istenen belgeler
MADDE 24 – (1) Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen kesin kayıt için gerekli belgelerin yanında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim–İş Öğretmenliği Lisans Programı için Devlet Hastanesi ya da Tıp Fakültesi Göz Kliniğinden renk körlüğü bulunmadığını, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için eğitimini sürdüremeyecek derecede işitme kaybına sahip olmadığını gösteren resmi onaylı rapor ekleyeceklerdir.

Yürürlülükten kalkan yönerge
MADDE 25 – (1) Üniversitemiz Senatosunun 28/07/2004 tarih ve 2004/14 sayılı oturumunda alınan 5 sayılı kararla kabul edilen Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi yürürlülükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu yönergede bulunmayan konularda ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde bulunan genel hükümler uygulanır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ulaşım:

Şehir içi halk minibüsleriyle (11, 14, 15, 16 ve 17 numaralı) ulaşım sağlanmaktadır.

 

Adres  : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0910 AYDIN

Tel : +90 256-2142023 yada Rektörlük numarası +90 256 218 20 00 dan 1554 tuşlanarak  ulaşılabilir.

Faks: +90 256 2141061

E-posta:  egitim@adu.edu.tr

İnternet Sayfası

Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü

[searchandfilter slug=”21780-2″]
Müzik Okulu Arama Ana Sayfası

Yorum yazın